REGULAMIN SKLEPU ONLINE www.housecollection.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.

 5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.

 6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 1. Formy kontaktu ze Sprzedawcą

 • Elektronicznie na adres: biuro@housecollection.pl ;

 • Listownie na adres: Housecollection Sp. z o.o., ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz;

 • Telefonicznie: +48 698 442 398.

 • Numer konta bankowego: 09 1050 1979 1000 0090 8147 5569 .

 1. Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. płatność online- przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych Przelewy24.pl dostarczany przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-317), przy ulicy Kanclerskiej 15;

 2. płatność przy odbiorze towaru – Kurier DPD

 3. płatność przelewem bankowym na numer konta: 09 1050 1979 1000 0090 8147 5569 .

 1. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, www.housecollection.pl , a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

 1. dodanie Towaru do koszyka;

 2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego oraz adres dostawy;

 3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży;

 4. kontaktowego numeru telefonu;

 5. wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podanie innych danych do rozliczenia, jak NIP i nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura;

 6. wybór formy płatności;

 7. akceptacja regulaminu Sklepu;

 8. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści;

 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

 2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.

 1. Po otrzymaniu zapłaty za zakupiony towar Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia (przygotowania i wydruku projektu). Proces ten może trwać do 14 dni roboczych.

 2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

 3. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Sprzedającego. Przesyłka dla Kupującego jest darmowa.

 4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Termin dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 3 dni roboczych od momentu jej nadania.

 6. Termin dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 14 dni roboczych od momentu jej nadania

 7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki lub niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

 8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 1. Możliwość dokonywania zmian w projektach typowych opublikowanych na stronie www.housecollection.pl na zlecenie Kupującego

 1. Dokonanie zmian w projekcie typowym na zlecenie Kupującego możliwe jest poprzez przesłania do Sprzedawcy zapytania przed zakupem projektu z treścią zmian. Po otrzymaniu zapytania architekt analizuje i wycenia zmiany. Na tej podstawie Sprzedawca wysyła do Kupującego ofertę indywidualną opatrzoną terminem ważności, a także indywidualnym numerem, z wyceną zmian. Zmiany zostają wprowadzone po oficjalnej akceptacji oferty przed inwestora, a także ustaleniu indywidualnego sposobu realizacji.

 2. Wprowadzenie przez Sprzedającego zmian do projektu na zlecenie Kupującego nie jest możliwe po zakupie projektu.

 3. Projekty architektoniczne ze zmianami wprowadzonymi na życzenie Kupującego stanowią projekty personalizowane to jest nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - nie ma możliwości zwrotu tych produktów.

 4. Projektów z wprowadzonymi zmianami nie dotyczą akcje promocyjne i kody rabatowe. Na wartość projektu personalizowanego składa się: Cena podstawowa produktu ze strony (nieprzeceniona) + kwota zmian.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opublikowania projektu ze zmianami jako nowy projekt na stronie www.housecollection.pl .

 6. W przypadku wprowadzania do projektu modyfikacji na indywidualne życzenie klienta czas realizacji projektu ze zmianami jest ustalany indywidualnie z inwestorem

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem poprzez e-maila.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: biuro@housecollection.pl.

 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

 1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta

 2. nazwę lub symbol zwracanego Towaru,

 3. datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,

 4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy

   1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, ten wyjątek dotyczy projektów modyfikowanych przed zakupem na indywidualne życzenie Kupującego;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwrot środków i odesłanie Towaru.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.

 3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar na adres siedziby Sprzedającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy podany w § II Regulaminu sklepu on-line.

 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Zwrot kosztów dostawy.

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi kosztu dostawy Towaru, ponieważ w House Collection wysyłka towaru jest zawsze darmowa.

 1. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

 1. Konsument lub Klient- Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

 2. Konsument lub Klient- Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w punkcie II Regulaminu sklepu on-line.

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nazwę zakupionego Produktu, opis reklamacji, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

 1. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.housecollection.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 1. Akcje promocyjne

 1. Sprzedawca organizuje akcje promocyjne w wybranych przez siebie terminach. Obniżkom cen ulegają wybrane przez Sprzedawcę projekty, które w podanym terminie zostaną udostępnione w zakładce "Promocje".

 2. Projekty przecenione w danej akcji promocyjnej nie podlegają dodatkowej obniżce cenowej o kwotę rabatu z tytułu zapisu do Newslettera.

 3. Jeżeli z przyczyny błędnego działania Sklepu zdarzy się dodatkowe zrabatowanie kodem rabatowym z tytułu zapisu do Newsletter - zamówienie zostanie automatycznie anulowane, jako niepoprawnie złożone.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz usług.

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

 1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript;

 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

 1. aktualny system antywirusowy;

 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);

 3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;

 4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;

 5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC.

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 1. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.

 2. Założenie Konta jest dobrowolne.

 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.

 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.

 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

 1. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz wyrażenia dobrowolnej i jednoznacznej zgody.

 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), poprzez przesłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się na adres biuro@housecollection.pl.

 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newsletter w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Formularz kontaktowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Formularza, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

 1. Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.

 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.

 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

 1. Stosowane definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.housecollection.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.

 2. Sprzedawca -HOUSECOLLECTION sp. z o.o. ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz Polska, NIP: 9562372823.

 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

 4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.

 9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

 11. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie,

 12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.

 13. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

 14. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

Regulamin obowiązuje od 01.03.2022

Załącznik 1

Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Housecollection Sp. z o.o.

ul. Fordońska 74,

85-719 Bydgoszcz

Formularz zwrotu/ reklamacji/ wymiany towaru

(równoznaczny z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną na odległość)

Imię i nazwisko/ nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Produkt do zwrotu/wymiany/reklamacji

Powód decyzji

1

2

3

Środki zostaną przelane na rachunek bankowy podany poniżej lub na rachunek karty płatniczej, z którego została dokonana płatność elektroniczna

 • Rachunek bankowy (numer):

 • Rachunek karty płatniczej (za zamówienie płaciłem/am kartą)

Instrukcja i dodatkowe informacje:

 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy i zwrócenia nam towaru w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek przyczyn. Warunkiem jest odesłanie zamówionego towaru w stanie niepogorszonym i nieużywanym.( dotyczy Konsumenta i Klienta- Konsumenta)

 2. W przypadku odstąpienia od całości umowy zwracamy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez nas). Zwrotu pieniędzy staramy się dokonywać możliwie szybko, lecz nie później niż po 14 dniach.

 3. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

Towar należy odesłać na adres: Housecollection Sp. z o.o., ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz.