Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w sklepie www.housecollection.pl

1. Definicje

2. Kontakt ze Sprzedawcą

3. Wymogi techniczne

4. Konto

5. Formularz Kontaktowy

6. Reklamacje

7. Dane osobowe

8. Zastrzeżenia

1. Definicje

Konto: opisana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Formularz kontaktowy: opisana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), umożliwiająca Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą;

Regulamin: – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, którego treść wynika z wymagań art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). Regulamin jest udostępniony Kupującemu bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

Kupujący:  każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep: sklep internetowy www.housecollection.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.housecollection.pl.

Sprzedawca: HouseCollection OÜ, registry code14848604, Maakri 19/1-7K, Tallinn 10145, Estonia

2. Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 8, 87-134 Zławieś Wielka

2. Adres email: biuro@housecollection.pl

3. Numer telefonu : +48 698 442 398

3. Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

    • aktywne konto email;

    • urządzenie z dostępem do Internetu;

    • przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies.

4. Usługa Konto

    1. Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Kupującego, a jego nie założenie nie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

    2. Konto daje Kupującemu możliwość: przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia, edycji danych Kupującego.

    3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

    4. W momencie założenia Konta zawierana jest umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. Konto będzie utrzymywane w Sklepie przez Sprzedawcę przez 90 dni od daty dokonania ostatniego zakupu przez Kupujacego. W przypadku założenia Konta i nie dokonania zakupu, Konto zostaje usunięte, a umowa rozwiązana po 30 dniach od jego założenia. Powyższe rozwiązanie ma na celu ochronę danych osobowych Kupującego i realizację zasady ograniczonego czasu wskazanej w RODO art. 5, ust. 1 lit. E.

    5. Kupujący może bez ponoszenia kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

    6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać informację do Sprzedawcy na adres email kontakt@housecollection.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia konta. 

5. Usługa Formularz Kontaktowy

Usługa Formularz kontaktowy umieszczona na stronie Sklepu umożliwia Kupującemu bezpłatny, bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.

6. Reklamacje

Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Konta i Formularza Kontaktowego można składać na adres e-mail wskazany w punkcie 2 Regulaminu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

7. Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

8. Zastrzeżenia 

    a) Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;

    b) Umowa w związku z prowadzeniem konta jest zawierana w języku polskim; 

    c) W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu;

    d) Ważnymi przyczynami, o których mowa to:

    • W przypadku konieczności dostosowania niniejszego regulaminu do przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu;

    • W sytuacji poprawy warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;

    • W przypadku wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu konta, które wymagają zmiany w regulaminie Konta;

    e) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

    f) W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na stronie Sklepu.

    g) Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu regulaminu na stronie Sklepu. 

    h) Korzystanie przez Kupującego ze usługi Konto po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

    i) W przypadku wystąpienia sporu z Kupującym, który nie jest Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy;

    j) Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają w żadnym stopniu ani nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.