1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z promocji pt: „MAGICZNE PROMOCJE” zwaną dalej Promocją.

1.2 Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji jest jedynym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Promocji.

1.3 W okresie trwania Promocji, regulamin zostanie udostępniony pod adresem www.housecollection.pl,

1.4 Organizatorem Promocji jest HouseCollection OÜ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1-7K, 10145, nr. rejestrowy 14848604, nr VAT UE EE102227383, zwany dalej Organizatorem.

1.5 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.6 W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt. 2.1 dokonując zakupów według zasad określonych w pkt. 3

2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

2.1 Sprzedaż produktów objętych promocją rozpocznie się w dniu 17.12.2020 roku, a zakończy w dniu 31.12.2020 r. o godz. 23:59.

2.2 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów podczas trwania promocji.

2.3 Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocja obejmuje tylko wybrane produkty.

3.2 Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt.2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla każdego produktu.

3.3 Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych www.housecollection.pl

3.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami. (dot. „Rabat -10% Newsletter, Karta Dużej Rodziny).

3.5 Uczestnik Promocji może dokonywać zwrotu zakupionego Produktu do 14 dni od dnia otrzymania produktu, zgodnie z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, dostępnego online na stronie internetowej Organizatora.

3.6 Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopie dowodu zakupu produktów.

3.7 Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

4.1 Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 W promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1 Objęte promocją produkty, które zostaną zakupione poprzez uczestników promocji do dnia 20.12.2020r. zostaną przyjęte do realizacji do dnia 23.12.2021. Zamówienia złożone w dniach późniejszych (tj. od 21.12.2020r.) zostaną przyjęte do realizacji od dnia 04.01.2021r. z powodu trwającej przerwy świątecznej.

5.2 Czas realizacji zamówienia trwa do 14 dni roboczych.

5.3 Organizator promocji, zastrzega sobie prawo do indywidualnego poinformowania każdego z uczestników promocji o dacie realizacji zamówienia.

6. REKLAMACJA

6.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem „MAGICZNE PROMOCJE” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca, w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4 Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

6.5 O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach realizacji zamówienia, kontaktu Organizatora z Uczestnikiem oraz zorganizowania dostawy zrealizowanego zamówienia.

7.2 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.

7.2 Uczestnictwo w Promocji wiąże się z automatyczną zgodą na przetwarzane danych osobowych, zgodnie z regulaminem sklepu www.housecollection.pl

7.4 Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji zamówienia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.