§ 1. Postanowienia ogólne

2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony:

a. na portalu społecznościowym Facebook;

b. przy użyciu fanpage’a Organizatora (dalej: „Fanpage”) pod adresem https://www.facebook.com/ProjektdomuzHouseCollection

c. w terminie od dnia 23.03.2021 do dnia 06.04.2021 do godz. 23:59;

d. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie na Facebooku posta informującego o Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu;

4. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

5. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, a zatem Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.

6. Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na stronie na Facebooku.

7. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem Facebooka) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane” (lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu Facebook).

8. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

9. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

10. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca).

11. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym .

13. Biorąc udział w Konkursie poprzez odpowiedź na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu;

c. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na Stronie na Facebooku danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy Użytkownika Facebooka);

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:

a. posiadanie statusu osoby fizycznej;

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;

c. posiadanie aktywnego konta na Facebooku, niezablokowanego czasowo lub trwale przez Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.

d. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;

e. poprawne wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na wstawieniu w komenatrzu zdjęcia związanego z naturą, polubieniu Fanpage HouseCollection, polubieniu posta konkursowego i publicznego udostępnienia

na swojej osi czasu. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu.

3. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.

5. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostaję z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;

b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora;

c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu (tj. 23.03.2021) na Stronie na Facebooku zostanie opublikowany Post Konkursowy wraz z Regulaminem.

2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od momentu opublikowania Posta Konkursowego do dnia 6.04.2021 do godz. 23:59.

3. Każde zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte i ocenione przez Organizatora pod względem kryterium kreatywności.

4. Wyłonienie Zwycięzcy następuje na podstawie decyzji Organizatora, podjętej na podstawie kryterium kreatywności wskazanego w ust. 3 powyżej.

5. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swojej Stronie na Facebooku, ogłaszając Zwycięzcę do 10 dni po zakończeniu Konkursu pod zwycięskim komentarzem w Poście Konkursowym.

§ 4. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest bon prezentowy na wybrany gotowy projekt domu ze strony Organizatora o wartości 4500 zł . Liczba nagród: 1.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Obdarowywanym.

3. Nazwa Użytkownika Facebooka, który zostanie Zwycięzcą zostanie opublikowane na Fanpage’u po zakończeniu Konkursu.

5. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka.

6. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 8 powinna zostać wysłana w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Facebooku, za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

7. Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu.

8. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.

12. Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook.

§ 6. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika

1. Korzystanie z Facebooka może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:

a. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

b. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a Konkursu w serwisie Facebook, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Organizator informuje, że Komentarze na Stronie na Facebooku nie służą do kontaktu z Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu.

4. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych:

a. mogących być uznanym za spam;

b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,

c. naruszających przekonania religijne;

d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;

e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;

f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,

g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;

h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;

i. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Facebook.

6. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.

2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. Imię;

b. nazwisko;

c. nazwa użytkownika na Facebooku;

(dalej: Dane osobowe).

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu

7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody.

8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.

10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.

11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów,dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez HouseCollection OÜ

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Stronie na Facebooku.

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji.

4. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem Organizatora.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z

Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji.

6. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie na Facebooku przez cały czas trwania Konkursu w formie umożliwiającej samodzielne pobranie tekstu Regulaminu na urządzenie Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6. Organizatorem konkursu Wygraj i spełnij swoje marzenia i fundatorem nagród jest HouseCollection OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1-7K, 10145. Nr rejestrowy 14848604, nr VAT UE EE102227383