,REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„ Letnia pora na rabat ”

  

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy   regulamin,   zwany   dalej   Regulaminem,   określa   warunki   i   zasady   korzystania    z promocji pt. „ Letnia pora na rabat ” zwaną dalej Promocją.

1.2 Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji jest jedynym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Promocji.

1.3 W okresie trwania promocji regulamin zostanie udostępniony pod adresem

      www.housecollection.pl.

1.4 Organizatorem Promocji jest HouseCollection Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Broniewskiego 10, NIP 9562372823,zwany dalej Organizatorem.

1.5 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.6 W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt. 2.1 dokonując zakupów według zasad określonych w pkt. 3

 

2.    CZAS TRWANIA PROMOCJI

2.1 Sprzedaż produktów objętych promocją rozpocznie się w dniu 01.07.2022 roku, a zakończy w dniu 31.08.2022 r. o godz. 23:59. 

2.2 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów podczas trwania promocji.

2.3 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia promocji.

2.4 Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

3.    ZASADY PROMOCJI 

3.1 Promocja obejmuje tylko wybrane produkty.

3.2 Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt.2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla każdego produktu. 

3.3 Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych www.housecollection.pl

3.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami. (dot. „Rabat -450zł Newsletter, Karta Dużej Rodziny).

3.5 Uczestnik Promocji może dokonywać zwrotu zakupionego Produktu do 14 dni od dnia otrzymania produktu, zgodnie z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, dostępnego online na stronie internetowej Organizatora. 

3.6 Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopie dowodu zakupu produktów.

3.7 Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

3.8 Do produktów objętych akcją promocyjną nie ma możliwości wprowadzania indywidualnych zmian przy zakupie projektu. Zmiany wprowadzane do projektów przy zakupie niezmiennie są ustalane indywidualnie z firmą HouseCollection. Do projektów można wprowadzać zmiany na etapie adaptacji projektów zgodnie ze zgodą autorów dołączoną do projektu.

3.9. Projekt za 1 złoty wygra Osoba, która znajdzie wszystkie symbole, które znajdują  się na stronie jest ich cztery.

3.10. Odpowiedzi należy wysyłać na adres email: biuro@hoousecollection.pl wraz z nazwą projektu, który się wybiera i z imieniem i nazwiskiem do ewentualnego losowania zwycięzcy.

3.11. W razie gdyby wygrała więcej jak jedna osoba, za Wygraną uznaję się tą, którą   wylosuje Komisja.

3.12. Osoba, która wygra sama sobie wybierze projekt z dostępnych na stronie HouseCollection za cenę 1 złotego.

 

3.13. Uwaga! na produkty zakupione w akcji promocyjnej, z uwagi na chęć rzetelnego wykonania wszystkich zamówień, czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni.

 

4.    Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1 Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 W promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

5.    Reklamacje

5.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem „ Letnia pora na rabat ” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca, w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4 Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5 O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.

 

6.    Postanowienia końcowe

6.1 Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.