1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z promocji pt „Black Weekend” zwaną dalej Promocją.

1.2 Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji jest jedynym dokumentem określającym prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Promocji.

1.3 W okresie trwania Promocji, regulamin zostanie udostępniony pod adresem www.housecollection.pl,

1.4 Organizatorem Promocji jest HouseCollection OÜ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1-7K, 10145, nr. rejestrowy 14848604, nr VAT UE EE102227383, zwany dalej Organizatorem.

1.5 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.6 W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt. 2.1 dokonując zakupów według zasad określonych w pkt. 3


2. Czas trwania promocji

2.1 Sprzedaż produktów objętych promocją rozpocznie się w dniu 26.11.2021 roku, a zakończy w dniu 28.11.2021 r. o godz. 23:59.

2.2 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów podczas trwania promocji.

2.3 Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.


3. Zasady promocji

3.1 Promocja obejmuje tylko wybrane produkty.

3.2 Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt.2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany indywidualnie dla każdego produktu.

3.3 Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych www.housecollection.pl

3.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami. (dot. „Rabat -450zł Newsletter, Karta Dużej Rodziny).

3.5 Uczestnik Promocji może dokonywać zwrotu zakupionego Produktu do 14 dni od dnia otrzymania produktu, zgodnie z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, dostępnego online na stronie internetowej Organizatora.

3.6 Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopie dowodu zakupu produktów.

3.7 Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

3.8 Uwaga! na produkty zakupione w akcji promocyjnej, z uwagi na chęć rzetelnego wykonania wszystkich zamówień, czas realizacji może wydłużyć się do 3 tygodni.


4. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1 Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2 W promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


5. Reklamacje

5.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem „Black Weekend” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca, w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4 Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5 O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.


6. Postanowienia końcowe

6.1 Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.